[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Algemene voorwaarden

 1. Definities

1.1       In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. a. Algemene voorwaarden: deze Algemene voorwaarde
 2. Bervé B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bervé B.V. handelend onder de naam Bervé B.V., Bervé Power Technologies, Bervé Power, AROS Nederland, Riello Nederland en Riello Benelux., gevestigd te Mijnsheerenland, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 23053608.
 1. Bervé Power: de handelsnaam waaronder onder meer naar buiten wordt getreden en waaronder dient te worden begrepen de in sub b genoemde besloten vennootschap en alle daarbij behorende handelsnamen.
 1. f. Hulppersonen: de ter uitvoering van de Overeenkomst door Bervé Power ingezette medewerkers (al dan niet op basis van arbeidsovereenkomst met Bervé Power) onderaannemers, leveranciers en andere (rechts)personen.
 1. Overeenkomst: de overeenkomst krachtens welke Bervé Power zich heeft verplicht tot het verkopen en/of leveren van producten en/of diensten in de breedste zin des woords.
 1. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die een overeenkomst sluit met Bervé Power c.q. de rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Bervé Power.
 1. i. Product: alle door Bervé Power geleverde c.q. te leveren producten en diensten. j. Programmatuur: de speciaal voor Bervé Power ontwikkelde hard- en softwar
 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Bervé Power

2.1       Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bervé Power uitgebrachte aanbiedingen/offertes, schriftelijke bevestigingen en overeenkomsten.

2.2       Verwijzing van een opdrachtgever naar door hem gehanteerde Algemene voorwaarden worden door Bervé Power uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3       Afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene voorwaarden behoeven uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Bervé Power.

 1. Totstandkoming overeenkomst

3.1       Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld is een aanbod/offerte van Bervé Power, zowel mondeling als schriftelijk, geheel vrijblijvend.

3.2       Een bindende overeenkomst komt pas tot stand na een schriftelijke bevestiging hiervan door Bervé Power of op het moment dat Bervé Power met de uitvoering hiervan begint.

3.3       Bervé Power behoudt zich het recht voor om haar aanbod/offerte te herroepen nadat dit aanbod door de opdrachtgever is aanvaard.

3.4       De bij een bevestiging van Bervé Power behorende bijlagen, verstrekte gegevens (zoals maten, gewichten, berekeningen, hoeveelheden, fysische waarden, specificaties etc.) e.d. gelden als een benadering tenzij Bervé Power uitdrukkelijk én schriftelijk heeft verklaard dat deze als een exacte opgave zijn te beschouwen.

3.5       De opdrachtgever staat in voor de juistheid én volledigheid van de door haar verstrekte gegevens.

 1. Prijs

4.1       De door Bervé Power opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van de loonsommen, berekend volgens de bij Bervé Power geldende normale arbeidstijden. In het geval dat de normale werktijden moeten worden overschreden is Bervé Power gerechtigd daarvoor een opslag te berekenen.

4.2       Indien na de datum van aanbieding/offerte of na totstandkoming van de overeenkomst één of meer dezer kostprijsfactoren een wijziging ondergaat, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Bervé Power gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

4.3       Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4.4       In het geval van een duurovereenkomst met de duur van meer dan één (1) jaar staat het Bervé Power vrij de overeengekomen prijs jaarlijks aan te passen aan de hand van de CBS-prijsindexering van het betreffende jaar.

 1. Meer –  en minderwerk, extra kosten

5.1       Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of op andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave is gerekend, worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

5.2       Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd wordt overschreden. Voor deze overschrijding alsmede voor de eventuele gevolgen hiervan kan Bervé Power niet aansprakelijk gesteld worden en aanvaardt Bervé Power geen enkele aansprakelijkheid.

5.3       Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht verlangde wijzigingen moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan Bervé Power worden doorgegeven. Bij opgave op een andere wijze is het risico voor de verwerking van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

 1. Levertijd en plaats van aflevering

6.1       Iedere door Bervé Power genoemde leveringstermijn is niet te beschouwen als een fatale termijn doch dient slechts tot indicatie, tenzij uitdrukkelijk én schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2       Levering geschiedt af fabriek.

6.3       De leveringstermijn gaat in op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst of, indien het volgende later geschiedt, op de dag waarop een overeengekomen aanbetaling volledig is voldaan en/of de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante door de opdrachtgever te verstrekken informatie/gegevens e.d. is ontvangen.

6.4       Een termijnoverschrijding door Bervé Power leidt pas tot verzuim na het verstrijken van een door de opdrachtgever schriftelijk gestelde redelijke nadere termijn en nadien Bervé Power haar verplichtingen door een aan haar toe te rekenen omstandigheden niet of niet geheel is nagekomen.

6.5       Indien en voorzover de termijnoverschrijding te wijten is aan omstandigheden die niet in de invloedssfeer van Bervé Power vallen, zoals onder meer doch niet uitsluitend een niet tijdige levering door één van haar leveranciers en/of andere omstandigheden, leidt deze termijnoverschrijding er niet toe dat Bervé Power in verzuim is.

6.6       Termijnoverschrijding kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of niet nakoming door de opdrachtgever van enige voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting. Termijnoverschrijding levert voor de opdrachtgever evenmin grond op voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst.

6.7       Bervé Power is tot het doen van deelleveringen bevoegd. De opdrachtgever is alsdan verplicht tot afname van deze deellevering(en).

6.8       Opdrachtgever is verplicht de zaken bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten aan hem in rekening worden gebracht.

6.9       Opdrachtgever verplicht zich tot afname van speciaal voor de opdrachtgever op maat gemaakte bestelde producten en/of zaken. Op maat gemaakte producten worden door Bervé Power na levering niet retour genomen. Opdrachtgever kan terzake geen enkel recht jegens Bervé Power doen gelden.

6.10      Na levering dient de opdrachtgever de levering direct te inspecteren om te bezien of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. De opdrachtgever is gehouden om eventuele tekortkomingen per omgaande doch maximaal binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan Bervé Power te melden onder nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming. De opdrachtgever is verplicht alle schade beperkende maatregelen te nemen.

6.11      Een tekortkoming die het gebruik van het geleverde of gepresteerde niet ernstig belemmert, vormt geen grond voor een beroep op termijnoverschrijding en evenmin voor weigering van afname of betaling.

 1. Transportrisico

7.1       Het transportrisico komt voor rekening én risico van de opdrachtgever.

7.2       Alle transportzaken zijn vanaf het ogenblik van verzending voor rekening én risico van de opdrachtgever. Ook in die gevallen waarin een francolevering is overeengekomen is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (zoals onder meer doch niet uitsluitend transport-, brand- of waterschade, diefstal of verduistering tijdens het vervoer) geleden.

 1. Niet toerekenbaar tekortschieten.

8.1       Het tekortschieten door Bervé Power in de nakoming van een verplichting is niet toerekenbaar indien dit het gevolg is van, althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare buiten de macht van Bervé Power gelegen omstandigheid. Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend: alle storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen, oproer zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, ziekte van onvervangbare werknemers, daaraan verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden, zoals uit- en invoerverboden etc., gehele of gedeeltelijke mobilisatie belemmerende maatregelen van enige overheid, verbod tot levering aan koper of de opdrachtgever, opgelegd door groepen, organisaties of contractuele samenwerkingen waarbij Bervé Power is aangesloten, brand en andere ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, niet of niet tijdige/ niet volledige of niet deugdelijke levering van goederen door leveranciers in het binnen- en buitenland, stagnatie in de aanvoer uit andere landen en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, die buiten de controle of de zeggenschap van Bervé Power vallen.

8.2       Schiet Bervé Power in de nakoming van de overeenkomst tekort zonder dat dit aan haar kan worden toegerekend en is nakoming blijvend onmogelijk, dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbonden worden. Is nakoming niet blijvend onmogelijk, dan kan de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes (6) maanden worden opgeschort.

8.3       In het geval dat voor Bervé Power aan de nakoming van de overeenkomst extra kosten zijn verbonden in verband met de niet aan haar toe te rekenen omstandigheden dan is zij bevoegd deze in redelijkheid aan de opdrachtgever door te berekenen.

8.4       In het geval dat Bervé Power ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze gedeeltelijk nog na zal kunnen komen dan is Bervé Power gerechtigd om het voor dit nagekomen gedeelte respectievelijk het nog na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

8.5       In geval van ontbinding of opschorting van de overeenkomst ten gevolge van overmacht/niet toerekenbare tekortkoming, zal Bervé Power niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1       Bervé Power is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan door een tekortkoming indien en voorzover deze tekortkoming te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van haarzelf of van haar eigen werknemers.

9.2       Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg-, en indirecte schade en schade wegens te late levering is in alle gevallen uitgesloten.

9.3       Tevens sluit Bervé Power elke vorm van aansprakelijkheid direct en/of indirect veroorzaakt door menging van het product en/of onjuiste opslag van het product en/of zaak en/of onjuiste temperatuurhandhaving in de opslagruimte alsmede direct en/of indirect veroorzaakt door verwerking in de ruimste zin des woords van het product uit.

9.4       Elke vorm van aansprakelijkheid voor het geleverde nadat het geleverde (al dan niet gezamenlijk met een ander product) is verwerkt en/of onderdeel is gemaakt van een ander product en/of in een andere product is geplaatst en/of anderszins is aangepast, verwerkt en/of is aangetast is in alle gevallen uitdrukkelijk uitgesloten.

9.5       Tevens is elke vorm van aansprakelijkheid voor het geleverde uitgesloten in het geval dat de werking en/of gebruik hiervan afhankelijk is van een niet door Bervé Power geleverd product en/of zaak, zoals onder meer doch niet uitsluitend in het geval van het gebruik van een oplader en/of batterij.

9.6       Daarnaast is elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten indien en voorzover er sprake is van (directe en/of indirecte) schade als gevolg van het feit dat de geplaatste batterij niet c.q. niet volledig functioneert en/of op andere wijze (zoals onder meer lekkage, ontploffing of brand) schade veroorzaakt.

9.7       Indien en voorzover het geleverde wordt ingezet en/of gebruikt en/of verwerkt in en/of op personen en/of levend weefsel wordt uitdrukkelijk elke vorm van aansprakelijkheid (direct en/of indirect) waaronder begrepen doch niet uitsluitend materiële, immateriële, fysieke en mentale schade uitgesloten. De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk zich bewust te zijn van de risico’s van (het gebruik/verwerking etc. van) het geleverde en aanvaardt elke aansprakelijkheid direct en/of indirect voortvloeiend uit het gebruik/verwerking/toepassing etc. van het geleverde en is zich bewust van de hiermee gepaard gaande risico’s.

9.8       Bervé Power is op geen enkele wijze aansprakelijk indien en voorzover de schade (direct en/of indirect) veroorzaakt is door onjuiste en/of onvolledige informatie van de opdrachtgever, dit alles ongeacht het feit of de opdrachtgever zich hier al dan niet bewust van is/was en/of ongeacht het feit of de opdrachtgever over de vereiste kennis/informatie/bescheiden redelijkerwijs kon beschikken en/of beschikte.

9.9       Opdrachtgever is geheel en zelfstandig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de bestelde producten en/of diensten. Bervé Power kan op geen enkele wijze instaan voor c.q. Bervé Power staat op geen enkele wijze in voor c.q is niet aansprakelijk voor het al dan niet voldoen aan en/of de juistheid van de door de opdrachtgever bestelde producten en/of diensten in verband met de verwerking c.q. toepassing hiervan.

9.10      Voorzover Bervé Power adviezen verstrekt zonder dat daar een uitdrukkelijke overeenkomst tot het verlenen van adviezen aan ten grondslag ligt, dragen deze adviezen een vrijblijvend karakter en aanvaardt Bervé Power daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

9.11      In het geval dat Bervé Power aansprakelijk is, zal zij naar haar keuze overgaan tot schadevergoeding of tot herstel.

9.12      De aansprakelijkheid van Bervé Power is in haar totaliteit steeds beperkt tot het factuurbedrag van het geleverde Product (product en dienst). Indien en voorzover het gefactureerde bedrag is gefactureerd voor geleverde c.q. te leveren diensten en/of producten voor een periode van meer dan één jaar danwel de betreffende opdracht zich uitstrekt over de periode van meer dan één jaar dan zal de aansprakelijkheid van Bervé Power steeds beperkt zijn tot het equivalent van het voor het jaar waarin de betreffende aansprakelijkheid is ontstaan gefactureerde bedrag. In ieder geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de betreffende verzekering van Bervé Power wordt uitbetaald.

9.13      Bervé Power zal nimmer aansprakelijk zijn voor vervuiling van de grond of enige andere vorm van vervuiling en/of aantasting van het milieu ontstaan door de door haar geleverde producten en/of rubberproducten zoals onder meer polyurethanen, siliconen, gietharsen en eindproducten van deze materialen en gipsproducten met of zonder vulstoffen, batterijen, kabels, olie, UPS systemen etc.

9.14      Het recht op vergoeding van schade of op herstel vervalt indien daarop niet binnen één (1) maand na ontdekking van het gebrek of binnen één (1) maand nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden schriftelijk een beroep is gedaan. Een gebrek komt niet voor vergoeding of herstel in aanmerking indien deze later dan na zes (6) maanden na levering van het betreffende Product aan het licht treedt. Direct zichtbare tekortkomingen dienen per omgaande doch maximaal binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan Bervé Power te worden gemeld onder nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming bij gebreke waarvan het recht op vergoeding van schade of op herstel komt te vervallen.

9.15      De opdrachtgever vrijwaart Bervé Power, haar werknemers en andere door Bervé Power bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (rechts) personen voor alle aanspraken van derden van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met zaken, diensten of producten afkomstig van Bervé Power. Indien Bervé Power uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken dan is de opdrachtgever gehouden Bervé Power zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is Bervé Power, zonder daaraan voorafgaande ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bervé Power en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

9.16      Aansprakelijkheid beperkende, aansprakelijkheid uitsluitende of aansprakelijkheid vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Bervé Power kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Bervé Power ook aan de opdrachtgever worden tegengeworpen.

9.17      Alle verweermiddelen die Bervé Power aan de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen eveneens door haar werknemers en andere bij de uitvoering van de overeenkomst door Bervé Power ingeschakelde (rechts) personen jegens de opdrachtgever worden ingeroepen, als ware haar werknemers en deze personen zelf partij bij de overeenkomst.

 1. Betalingscondities

10.1      Betalingen dienen uiterlijk binnen 4 weken na factuurdatum door Bervé Power te zijn ontvangen. Van deze termijn mag door Bervé Power eenzijdig worden afgeweken. De in de offerte en/of in de bevestiging van de overeenkomst en/of in de factuur genoemde termijn is de tussen partijen geldende termijn.

10.2      Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever zonder dat nadere schriftelijke ingebrekestelling is vereist in verzuim en is de opdrachtgever over het niet betaalde deel of over het geheel 1,5 % rente per maand verschuldigd. Een deel van een maand wordt daarbij als gehele maand gerekend.

10.3      Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten, kosten en hoofdsom in volgorde als hier vermeld, waarbij de betalingen eerst in mindering komen op de opeisbare facturen die het langst openstaan. Deze bepalingen gelden ook wanneer de opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10.4      Bij niet tijdige betaling is Bervé Power tevens gerechtigd haar vordering ter incasso in handen van derden te stellen. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10.5      Reclames dienen schriftelijk en gemotiveerd binnen 5 dagen na toezending van de factuur kenbaar te worden gemaakt. De ingediende bezwaren schorsen de betalingsverplichting niet.

 1. Eigendomsvoorbehoud

11.1      Alle door Bervé Power geleverde zaken blijven eigendom van Bervé Power tot aan het moment van algehele voldoening door de opdrachtgever van hetgeen Bervé Power in verband met de onderliggende overeenkomst van de opdrachtgever te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen.

11.2     Het recht van retentie op die zaken komt de opdrachtgever niet toe.

11.3      Indien de opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van een overeenkomst met Bervé Power niet nakomt, is Bervé Power gerechtigd zonder enige ingebrekestelling de geleverde zaken (onverschillig of deze al niet verwerkt zijn of onderdeel zijn gemaakt van een ander product) terug te vorderen. Bervé Power heeft in dat geval het recht de overeenkomst tussen partijen zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Bervé Power op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

11.4      Bervé Power is gerechtigd om zonder toestemming van de opdrachtgever de terreinen of werkplaats te betreden om de zaken weg te halen. Opdrachtgever dient Bervé Power in staat te stellen het geleverde terug te nemen en haar daar volledige medewerking aan te verlenen op straffe van een boete van minimaal 10% van het door haar verschuldigde bedrag per dag dat de opdrachtgever nalatig is.

11.5      Opdrachtgever is niet bevoegd de zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust te verpanden, in eigendom over te dragen of hier enig ander (beperkt) recht op te (laten) vestigen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of dit willen doen gelden, is de opdrachtgever verplicht dit per omgaande schriftelijk aan Bervé Power kenbaar te maken.

11.6      Zolang Bervé Power geen volledige betaling van de opdrachtgever heeft ontvangen worden de betreffende zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever door de opdrachtgever gehouden. Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, tegen schade als gevolg van vernieling en tegen diefstal en/of eventuele andere risico’s die al dan niet voorzienbaar zijn. Opdrachtgever dient de polis van deze verzekering(en) steeds op eerste verzoek aan Bervé Power te tonen.

 1. Onderhoudsovereenkomst

12.1      De onder de Onderhoudsovereenkomst vallende diensten worden nader omschreven in de betreffende Onderhoudsovereenkomst.

12.2      Indien een Onderhoudsovereenkomst is gesloten zal de opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures eventuele klachten en/of gebreken melden.

12.3      Na ontvangst van de melding zal Bervé Power naar beste vermogen fouten trachten te herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in het geleverde. De  bedoelde werkzaamheden zullen afhankelijk van de urgentie op de door Bervé Power te bepalen wijze en termijn worden verricht. Bervé Power is gerechtigd tijdelijke oplossingen aan te brengen.

12.4      Indien voor het geleverde geen Onderhoudsovereenkomst is gesloten is Bervé Power nimmer verplicht service werkzaamheden en/of onderhoudswerkzaamheden te verrichten.

12.5      Bervé Power is gerechtigd de in het kader van de Onderhoudsovereenkomst gehanteerde prijzen eenzijdig te wijzigen. De opdrachtgever verklaart zich met betrekking tot deze prijswijzigingen reeds op voorhand akkoord.

12.6      Bervé Power garandeert op geen enkele wijze c.q. staat op geen enkele wijze in dat het geleverde zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd c.q. hersteld. Bervé Power is uit dien hoofde dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk.

12.7      Bervé Power kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen, ook in het geval dat voor het geleverde een Onderhoudsovereenkomst is gesloten, indien sprake is van een gebruiksfout of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Bervé Power toe te rekenen oorzaken of indien het geleverde door anderen dan door Bervé Power is gewijzigd en/of aangepast en/of eerder is hersteld.

12.8     Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de

Onderhoudsovereenkomst.

12.9      Indien de opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de Overeenkomst een Onderhoudsovereenkomst met Bervé Power heeft gesloten kan Bervé Power niet door de opdrachtgever gehouden worden om op een later moment wel deze Onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

12.10   Uitvoering van de Onderhoudsovereenkomst vindt plaats op een door Bervé Power te bepalen locatie. Indien mogelijk mag Bervé Power er eveneens voor kiezen om de werkzaamheden op afstand te laten plaatsvinden (via zogenaamde ‘remote support’).

12.11   Indien en voor zover blijkt dat de opdrachtgever ten onrechte en/of onnodig om ondersteuning van Bervé Power heeft verzocht, welke situatie zich onder meer doch niet uitsluitend voordoet indien de opdrachtgever een verzoek tot ondersteuning met betrekking tot een niet tot de Onderhoudsovereenkomst gerelateerde vraag of met betrekking tot een situatie die niet onder de garantie valt, kan Bervé Power de kosten van de verleende ondersteuning separaat in rekening brengen. Tevens kan Bervé Power de kosten van de verleende ondersteuning separaat in rekening brengen indien blijkt dat de oorzaak van de hulpvraag gelegen is in de invloedssfeer c.q. (mede) veroorzaakt is door toedoen en/of nalaten van de opdrachtgever.

12.12   De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de hard- en software.

12.13   Bervé Power behoudt zich het recht voor om haar verplichtingen uit hoofde van de

Onderhoudsovereenkomst over te dragen aan een derde.

12.14   Alle programma’s, documentatie en al het overig materiaal dat door Bervé Power en/of derden met betrekking tot de Onderhoudsovereenkomst aan de opdrachtgever wordt geleverd is onderworpen aan de bepaling zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden van Bervé Power onder het kopje ‘Gebruiksrecht’.

12.15   Indien een Onderhoudsovereenkomst wordt afgesloten treedt zij in werking op dezelfde dag waarop de Overeenkomst aanvangt tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 1. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

13.1      Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Bervé Power. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk.

worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

13.2      De opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Bervé Power bevatten. De opdrachtgever verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden wordt ook begrepen alle personen werkzaam in de onderneming van de opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

13.3      Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur.

13.4      Het is Bervé Power toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van hard- en software. Indien Bervé Power door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd is het de opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

13.5      De opdrachtgever staat er voor in dat (het gebruik van) het (op)geleverde geen inbreuk maakt op enig recht van intellectuele of industriële eigendom of overige rechten van derden. Opdrachtgever zal Bervé Power conform het bepaalde in de artikelen 9.15, 9.16 en 9.17 van deze Algemene Voorwaarden.

 1. Gebruiksrecht

14.1      Bervé Power verleent de opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de in de Overeenkomst overeengekomen gebruiksbepalingen steeds stipt naleven. Het gebruiksrecht van de opdrachtgever omvat uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

14.2      Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of deze op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van opdrachtgeer gebruikt.

14.3      Onverwijld na het eventueel beëindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal de opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Bervé Power retourneren.

14.4      Het gebruiksrecht zal in ieder geval als beëindigd worden beschouwd indien de onderliggende overeenkomst is beëindigd.

 1. Installatie

15.1      Indien het Product door Bervé Power bij de opdrachtgever geïnstalleerd dient te worden zal de opdrachtgever ervoor zorgdragen dat op de datum van aflevering een passende installatieplaats beschikbaar is met alle nodige faciliteiten, zoals bekabeling, telecommunicatiefaciliteiten en interne transportmogelijkheden.

15.2      Indien Bervé Power zelf voor de aanleg of verstrekking van deze voorzieningen dient zorg te dragen, is zij gerechtigd de opdrachtgever daarvoor een factuur te zenden op basis van nacalculatie.

15.3      Opdrachtgever zal Bervé Power ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van de installatie gedurende de door Bervé Power te bepalen uren.

 1. Acceptatie

16.1     Het door Bervé Power geleverde Product geldt als geaccepteerd op de datum waarop het Product geleverd is.

16.2      Indien een door Bervé Power uitgevoerde installatie is overeengekomen, geldt deze installatie als geaccepteerd op de datum waarop de installatie is uitgevoerd.

 1. Garanties

17.1      Gedurende een periode van één maand na levering zal Bervé Power naar beste vermogen materiaal, fabricage- en constructiefouten in geleverde zaken herstellen, mits de opdrachtgever kan aantonen dat van dergelijk onvolkomenheden sprake is en deze terstond doch uiterlijk binnen 5 dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of

redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk heeft gemeld, op straffe van verval van aanspraken. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken, dient de opdrachtgever

de vermeende gebreken en/of onvolkomenheden onmiddellijk bij levering te melden aan

Bervé Power, op straffe van verval van aanspraken.

17.2      Indien en voorzover Bervé Power niet voor de aansluiting van het geleverde zorgdraagt dient de opdrachtgever dit zelf zo spoedig mogelijk te doen opdat de opdrachtgever eventuele gebreken in het geleverde onmiddellijk, doch in ieder geval binnen de hierboven genoemde termijn, kan melden.

17.3      De garantie heeft betrekking op de geleverde producten exclusief de geleverde software en de geleverde diensten.

17.4     Alle vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van Bervé Power.

17.5      De garantieverplichting vervalt, indien de gebreken of het niet (goed) functioneren geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, het gevolg is/zijn van:

 1. Onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik,
 1. van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade,

schade aan het product omdat deze niet in een daarvoor goed uitgeruste ruimte is geplaatst (bijvoorbeeld geen c.q. onvoldoende ventilatie)

 1. overheidsvoorschriften,
 1. f. wijzigingen of reparaties die de opdrachtgever zonder toestemming van Bervé Power heeft aangebracht of laten aanbrengen/uitvoeren aan de geleverde producten of onderdelen daarvan of
 1. het verplaatsen c.q. niet hebben laten verankeren van het product.

17.6     Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door

Bervé Power in rekening worden gebracht conform de op dat moment geldende tarieven.

17.7      In het geval dat de opdrachtgever niet binnen de daarvoor gestelde termijn de vermeende onvolkomenheden en/of andere gebreken schriftelijk ter kennis heeft gesteld van Bervé Power komen hierdoor alle garantieverplichtingen van Bervé Power te vervallen.

17.8      Het beweerdelijk niet nakomen van Bervé Power van haar garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen uit enige met Bervé Power gesloten overeenkomst.

 1. Ontbinding

18.1      Wanneer de opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, een akkoord aanbiedt, insolvabel blijkt of wordt getroffen door beslaglegging, alsmede in geval van overmacht, is Bervé Power gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekesteling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten. In deze gevallen is elke vordering die Bervé Power ten bate van de opdrachtgever heeft of krijgt direct opeisbaar zonder dat nadere schriftelijke ingebrekestelling noodzakelijk is.

18.2      De eventuele ontbinding van een tussen partijen bestaande overeenkomst tast de werking van deze Algemene voorwaarden niet aan.

 1. Conversie

19.1      Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig en/of niet afdwingbaar en/of onverbindend blijkt te zijn heeft dit geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van het overige bepaalde in deze Algemene voorwaarden.

19.2      In geval van een nietige of onverbindende bepaling worden Bervé Power en de opdrachtgever geacht in plaats daarvan een beding te zijn overeengekomen dat rechtsgeldig en/of wel bindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de nietige of onverbindende bepaling.

 1. Geschillen

20.1      Op alle verbintenissen tussen Bervé Power en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).

20.2      Alle geschillen welke tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]